Διδακτική Ενότητα Ι – Η ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διδακτική Ενότητα II – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδακτική Ενότητα ΙΙΙ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ

Διδακτική Ενότητα IV – ΒΡΩΣΙΜΟΙ ΔΑΣΟΚΗΠΟΙ
Διδακτική Ενότητα V –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ
Διδακτική Ενότητα VI –ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ