V tem poglavju vam bomo dali nekaj nasvetov, kako ustanoviti permakulturno zadrugo.

KAJ POMENI ZADRUGA?

Zadruga je samostojno združenje, v katerega se člani povežejo prostovoljno, z namenom da uresničijo skupne gospodarske, socialne in kulturne potrebe in težnje, v  demokratično nadzorovanem podjetju v skupni lasti, ki je organizirano in deluje po načelih zadružništva. Kmetijska zadruga je zadruga, ki uvaja postopke ali trži kmetijske proizvode in oskrbuje svoje člane s kmetijskimi vložki in storitvami. Kmetijske zadruge temeljijo na vrednotah samopomoči, odgovornosti, demokracije, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. Kot je v tradiciji ustanoviteljev zadrug, člani zadrug verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.

KAJ JE MEŠANA ZADRUGA?

Ne želimo gojiti le sadja ali zelenjave, temveč si prizadevamo tudi za širjenje skupnosti z ugledom po Evropi. V okviru projekta PERMIND spodbujamo ustanavljanje t.i. mešanih zadrug, ki bi združevale socialni vidik s kmetovanjem, da bi ustvarili ne le kmetijsko, vendar tudi socialno zadrugo.

ZAKAJ USTANOVITI ZADRUGO?

Včasih je težko vedeti, kaj narediti s produkti in kako jih tržiti, ko si končal svoje delo z njimi. Ustanovitev zadruge je lahko odličen način, da takšno delo postane bolj tekoče in lahko prinese več dobička. Ko se z drugimi ljudmi povežete, ste s skupnimi močmi bolj uspešni.

Nekaj razlogov za ustanovitev zadruge:

 1. Postopki za registracijo zadruge so običajno brezplačni.
 2. Zadruge običajno plačajo manj davka kot običajno podjetje.
 3. Evropske države zadrugam ponujajo finančna sredstva in druge ugodnosti.
 4. Zadruge spodbujajo stabilno zaposlovanje za stalno.
 5. Osnovna filozofija zadrug je medsebojna pomoč. Zadruge razvijajo moralne vrednote med člani z namenom boljšega življenja. Spodbujajo strpnost, sodelovanje in samopomoč.
 6. Člani zadruge imajo popoln nadzor nad zadrugo, saj demokratično izberejo svoje predstavnike.
 7. Delničarji, direktorji in zaposleni niso odgovorni za dolgove zadruge, če ti dolgovi niso posledica njihove malomarnosti ali goljufivih dejavnosti. Odgovornost članov je omejena na obseg njihove naložbe v zadrugo.

 

Ustanovitev permakulturne zadruge je odličen način za širjenje permakulture na druge kmetijce. V naše zadruge lahko povabimo lokalne male proizvajalce, ki že delajo po načelih ekološkega kmetijstva in jim omogočimo veščine, da se vključijo v svet permakulture. Poleg tega lahko sodelujemo z lokalnimi socialnimi organizacijami, nudimo usposabljanje in / ali zaposlitvene priložnosti ne le za ljudi z motnjami v duševnem zdravju, ampak tudi za vse druge skupine ranljivih oseb.

KAKO USTANOVITI ZADRUGO?
 1. Vzpostaviti morate upravljalni odbor. Imeti morate skupino ljudi, ki predstavljajo potencialne člane zadruge. Določite vaše poslanstvo in temeljne vrednote. Oblikujte načrt in časovni razpored za raziskovanje in razvoj organizacije.
 2. Najti morate zainteresirane člane in jih povabiti na informativni sestanek, da preverite koliko se zanimajo za vašo idejo o zadrugi. Članom predstavite koncept permakulture, pa tudi koncept t.i. mešane zadruge, ki upošteva kmetijska in socialna vprašanja. Cilji vaše zadruge morajo biti zelo jasni in razumljivi vsem potencialnim članom.
 3. Prav tako morate ugotoviti potrebe članov zadruge. Izvesti morate tudi študijo o izvedljivosti: preučite ključne priložnosti in ovire, ki bi lahko določale razvoj organizacije ali pa tudi prekinile njeno delovanje. Upoštevajte običajne izzive, kot so: tržna vprašanja, operativni stroški in razpoložljivost finančnih sredstev. V nekaterih primerih lahko lokalne ali državne vlade zagotovijo finančno in tehnično pomoč pri izvedbi študije o izvedljivosti.
 4. Pripraviti morate osnutek statuta. Vse zadruge morajo s svojim statutom ustrezati zakonodaji obstoječe države. Izberite pravnega svetovalca, ki bo pripravil ali pregledal statut in lokalne oziroma nacionalne predpise. Poskrbite, da boste natančno opisali vrsto in obseg poslovanja organizacije. Izhodišče za delovanje vaše zadruge so lahko predpisi, ki veljajo v lokalnem oziroma nacionalnem okolju in se jih samo dopolni po nadaljnjem razvijanju poslovnega načrta.
 5. Ustvariti morate poslovni načrt in rekrutirati več članov. Pripravite podroben poslovni načrt, ki bo služil kot podlaga za razvoj in začetno delovanje organizacije ter kot podporna dokumentacija za člane, finančne institucije in vlagatelje. Tipičen poslovni načrt vključuje povzetek poročila vodstva, opis podjetja, analizo trga, raziskave in razvoj izdelkov, načrt trženja in prodaje, organizacijsko strukturo in finančne podatke.
 6. Zagotoviti si morate finančna sredstva. Kakršenkoli je cilj vaše zadruge in kdorkoli so člani, boste verjetno potrebovali denar, da bo lahko podjetje delovalo in raslo. Ta denarni vložek lahko pride iz različnih virov. Večinoma člani vložijo nekaj svojega denarja. Mnoge zadruge zaprosijo za poslovno posojilo, nekatere pa so lahko upravičene do začetne podpore. Količina kapitala, ki je potrebna za vzpostavitev in delovanje zadruge, je različna. V poslovni načrt je treba vključiti znesek in vrsto financiranja, ki ga potrebuje zadruga, in sredstva za njen nastanek.
 7. Izpolnite dokumente, ki jih zahteva vaša lokalna / nacionalna uprava.
NACIONALNE ZAHTEVE
 1. GRČIJA:

  Novi institucionalni okvir za socialno in solidarnostno gospodarstvo (Zakon 4430/2016, Uradni list 205 / Α / 31-10-2016) in uporaba ministrskega odloka 61621 / Δ5.2643 / 30-12-2016 (UL) urejata obseg socialnega gospodarstva in vlogo države v Grčiji glede socialnih zadrug

  Vrste socialnih zadrug:

  • Socialna zadružna integracija, ki je razdeljena na dve podkategoriji:
  1. Socialna zadružna integracija ranljivih skupin, ki si prizadeva vključiti ljudi iz ranljivih družbenih skupin v gospodarsko in družbeno življenje. Najmanj 30% članov in zaposlenih v teh podjetjih mora obvezno pripadati tem kategorijam.
  2. Socialna zadružna integracija ranljivih skupin, ki si prizadeva vključiti ljudi iz posebnih družbenih skupin v gospodarsko in družbeno življenje. Najmanj 50% članov in zaposlenih v teh podjetjih mora obvezno pripadati tem kategorijam.

   

   

  • Socialne zadruge z omejeno odgovornostjo iz 12. člena zakona 2716/1999, (ki se štejejo za upravičene, da so socialna zadružna podjetja za integracijo.).
  • Socialna zadružna podjetja oz. Njihov kolektiv in socialna korist, ki razvija dejavnosti trajnostnega razvoja in / ali omogoča socialne storitve splošnega pomena.

  Koraki za ustanavljanje socialnega podjetja / zadruge:

  Postopki ustanavljanja se nanašajo na vpis v Splošni register socialnih in solidarnostnih organov za gospodarstvo. Postopek ustanavljanja je preprost in podrobno opisan v U.S. 61621 / S5 / 2643 / 30-12-2016 (Uradni list 56 / B / 2017).

   

  1. Predložitev vloge, priložene k statutu, in dodatnih dokumentov (opisanih in spreminjajočih se glede na kategorijo organizacije) z urejanjem potrdila o registraciji
  2. Začetek dela pri pristojni javni gospodarski službi. Zlasti glede ustanovitve zadruga zaposlenih je potrebno zavarovanje članov (kot samozaposlenih).
  3. S potrdilom o registraciji in začetkom poslovanja lahko podjetje začne poslovno dejavnost.

   

   

  Oddelek za registracijo je odgovoren za vzdrževanje in delovanje Splošnega registra socialnih in interaktivnih organizacij. Pristojni upravni organ, oddelek Ministrstva za okolje in vodo, je namenjen nadzoru vzpostavljanja socialnih zadrug in zadrug zaposlenih, zakonitosti njihovih dejanj, ki so vpisani v splošni register in kontrole nad njimi. Poleg tega je odgovoren za dodelitev statusa akterja pravnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v posebni register. Naslov spletne strani, kjer lahko pridobite več informacij in stopite v stik z Oddelkom, je www.ypakp.gr (Register Socialne ekonomije) (e-mail: mitrwokoin@ypakp.gr)

    

  SLOVENIJA:

   Po slovenskem zakonu o zadrugah lahko zadrugo ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ti so lahko fizične oziroma pravne osebe. Ustanovitelji zadruge morajo biti poslovno sposobni. Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi, ki vsebuje:

  • imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev
  • sklep o sprejemu zadružnih pravil
  • sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoliti v skladu z zakonom in svojimi pravili
  • datum in kraj ustanovnega občnega zbora
  • podpise vseh ustanoviteljev.

  Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so zadružna pravila. Ta morajo urejati zlasti:

  1. firmo in sedež zadruge
  2. dejavnost zadruge
  3. morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo
  4. odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop iz zadruge
  5. razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge
  6. delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število davčnih zavezancev, ki so upravičeni do sredstev
  7. rok in način vplačila za najmanj eno polovico obveznega deleža
  8. druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obveznosti uvedejo oziroma povečajo
  9. odgovornost članov za obveznosti zadruge
  10. podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo morebitnih izgub pri poslovanju
  11. sklic in odločanje občnega zbora, če je ta sestavljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in dobo, za katero so izvoljeni predstavniki
  12. delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo predsednika in drugih organov zadruge
  13. zastopanje in predstavljanje zadruge
  14. obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno tajnost zadruge
  15. način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli med člane.

  Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost. V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe.

  Podrobnejši pogoji za ustanovitev SCE s sedežem v Sloveniji so določeni v Uredbi 1435/2003/ES in Zakonu o zadrugah.

   

  ŠPANIJA:

  1. Vloga za negativni certifikat imenovanja

  (V registru zadrug se zahteva, da pristojni organ izda certifikate o tem, da obstajajo ali ne obstajajo pravni subjekti z istim imenom, kot ga ima zadruga, ki se ustanavlja)

  1. Priprava predpisov s katerimi se ureja zadruge

  Statut zajema pravila, ki jih sprejmejo ustanovitelji zadruge po svobodni volji in v skladu s sedanjimi predpisi.

  Potrebno je navesti vsaj naslednje podatke.

  • Ime podjetja
  • Cilj podjetja
  • Naslov
  • Področje delovanja
  • Dejavnost podjetja
  • Minimalni socialni kapital
  • minimalni obvezni prispevek ustanovitelja k socilnemu kapitalu, način in roki za izplačilo ter merila za določitev obveznega prispevka, ki ga bodo morali vložiti novi člani, ki se pridružijo zadrugi.
  • način akreditiranja prispevkov za socialni kapital.
  • Obrestna mera ali ne za obvezne prispevke za socialni kapital
  • Vrste ustanoviteljev, zahteve za sprejem in prostovoljni ali obvezni umik ter veljavni režim.
  • Pravice in dolžnosti ustanoviteljev
  • Pravica do izplačila prispevkov ustanoviteljev in ureditev prenosa prispevkov.
  • Pravila socialne discipline, klasifikacija napak in sankcij, postopek sankcioniranja in izguba statusa člana.
  • Sestava upravnega odbora, število direktorjev in obdobje mandata na zadevnem položaju. Prav tako določanje števila in obdobja delovanja upravljavcec in po potrebi članov Odbora za vire.
  • V vsakem posameznem primeru morajo biti zahteve, ki jih zapoveduje zakon, navedene glede na vsako posamezno vrsto zadruge

   

   

  1. Predhodna kvalifikacija

  (Po pripravi statuta, preden se ga predloži v javno listino, lahko ustanovitelji zahtevajo predhodno kvalifikacijo iz registra zadrug, da ugotovijo, ali so skladni z določbami zadružne zakonodaje, za katere morajo ob ustrezni zahtevi zagotoviti kopijo celotnega osnutka statuta.)

   

   

  1. Vsi promotorji, torej vsi ustanovni partnerji predvidene zadruge, morajo zagotoviti ustavno pogodbo in v njej izraziti:
  • identiteto podpornikov za pogodbo
  • potrditev le te, da izpolnjujejo potrebne zahteve, da so partnerji
  • pripravljenost partnerjev za ustanovitev zadruge in pripadnost le teh v različne vrste ustanoviteljev
  • akreditacija s strani donatorjev, da skupni znesek izplačanih prispevkov ni manjši od minimalnega kapitala, določenega s statutom.
  • če obstaja, se dodeli vrednost nedenarnih prispevkov z navedbo njihovih registrskih podatkov, če obstajajo, s podrobnostmi o tistih, ki so jih pripravili različni predlagatelji.
  • akreditacija ustanoviteljev, da so vpisali minimalni obvezni prispevek v osnovni kapital, da bi bili člani in ga plačali vsaj v razmerjih, ki jih določajo predpisi.
  • Navedba oseb, ki so registrirala zadrugo in ki zasedaJOazlične položaje v prvem upravnem svetu, kontrolorjev  ali revizorjev , in pa izjava o tem, da jim ni z zakonom prepovedano opravljati tega dela ali da bi bili za to delo nezmožni.
  • izjavo, da ni drugega subjekta z istim imenom, za katerega se bo notarju predložil ustrezen certifikat, ki ga bo izdal register zadrug
  • Poleg tega lahko javni akt vključuje vse zaveze in pogoje, za katere predlagatelji menijo, da so primerni, pod pogojem, da ne nasprotujejo zakonom, niti ne nasprotujejo konfiguracijskim načelom zadruge.

   

  1. Vloga za registracijo zadruge v registru zadrug
  • Izvajajo ga lahko vsi promotorji, predsednik in sekretar upravnega odbora družbe ali tisti, ki so bili v ta namen imenovani v javni ustanovi. Ob prijavi je treba predložiti tudi pooblaščeni izvod in preprost izvod omenjenega javnega akta ter dokazilo o davku na prenos in žig.
  • Najdaljši rok je en mesec od izdaje omenjenega javnega akta, če pa preteče več kot šest mesecev, je treba priložiti javno listino o ratifikaciji navedenega akta o ustanovitvi.

   

  ŠVEDSKA:

  Na Švedskem obstajajo štiri vrste zadrug:

  Državna zadruga: tako kot pove ime, so člani / lastniki skupnosti zadruge tisti, ki živijo na določenem območju. Lahko gre za skupno lastništvo trgovine, šole ali zdravstvenega doma.

  Kadrovska zadruga: obstaja veliko različnih vrst kadrovskih zadrug. Vrtci se pogosto  kadrovske zadruge. Obstajajo pa tudi komunikacijske agencije, arhitekturne pisarne in druge dejavnosti v storitvenem sektorju, ki so v lasti osebja.

  Zadruge proizvajalcev: je združenje proizvajalcev znotraj določenega sektorja. Člani zadruge proizvajalcev prodajajo izdelke zadrugi.

  Lastniki malih podjetij v sodelovanju: delitev prostorov, skupno trženje in poslovanje so primeri poslovnega sodelovanja. To je pameten način za razvoj in rast podjetja. Enakost in vplivnost sta pomembna ključna elementa korporativnega sodelovanja – tako kot pri zadružnem podjetništvu.

  Družbena podjetja: v socialni zadrugi ima skupna odgovornost rehabilitacijsko funkcijo. Veliko socialnih podjetij se vodi kot zadruge.

  Če želite ustanoviti zadrugo proizvajalcev, morate biti trije. Imeti morate enake vrednote in poglede na to, kaj želite narediti in kakšen je cilj podjetja. Ta stališča morajo biti vključena v statutu, ki mora vsebovati vsaj te informacije:

  1 Ime podjetja

  2 Namen

  3 Sedež ustanoviteljev

  4 Sprejem

  5 Aktivnosti

  6 Način določanja cen

  7 Upravni odbor

  8 Revizorji

  9 Čas mandata

  10 Finančno leto

  11 Kraj in obvestilo skupščine, obvestila

  12 Primeri na letni splošni skupščini

  13 Osnova za razdelitev dobička

  14 Zadržana sredstva ob razpustitvi

  15 Odpoved, odstop

  Ko želite ustanoviti zadrugo, jo morate registrirati na Bolagsverket. To lahko naredite na spletni strani: https://www.verksamt.se/

REFERENCE
 1. GRČIJA

  Na spodnjih povezavah boste našli informacije o tem, kako ustanoviti zadrugo v Grčiji in nekaj primerov zadrug

  https://kalo.gov.gr/syxnes-erotiseis

  http://pokoispe.gr/blog.html

  http://ekpse.gr/

  http://www.athena-elpis.gr/main/?page_id=2817

  http://www.koispemitos.gr/wp-content/uploads/2018/05/2716_1999.pdf

  http://www.inpsy.gr/en/digital-library/arthra/arthra-ellinika/274-2013-04-24-18-58-45

  http://koinsep.org/

  http://www.koispekerk.gr/koispe/ellada/nomos-2716-99.html

  http://www.psychargos.gov.gr

   

  ŠPANIJA

  Preko spodnje povezave lahko prenesete vse obrazce, ki jih je treba izpolniti:

  http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Regsociedades/contenidos/ConstSocCooperativas.htm

  Vsaka posamezna avtonomna regija ima lahko drugačne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati. Te lahko najdete na naslednjih povezavah:

   

  Andalucía (Andaluzija) https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/emprendedores-cooperativas/cooperativas/paginas/constitucion-cooperativas.html

  Aragón (Aragon)

  https://inaem.aragon.es/cooperativas

   

  Asturias (Asturija) https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=da77c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

  Islas Baleares (Balearski otoki) http://www.caib.es/sites/cooperatives/es/constitucion_y_estatutos_de_cooperativas-15831/

  Canarias (Kanarski otoki)

  https://sede.gobcan.es/sede/tramites/1211#

   

  Cantabria (Kantabrija)

  http://dgte.cantabria.es/economia-social/cooperativas

   

  Castilla y León (Kastilija in Leon) http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248600366/_/_/_

  Castilla la Mancha (Kastilija la Mancha) http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/registro-de-cooperativas-y-sociedades-laborales

  Cataluña (Katalunija)

  https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/

  Comunidad Valenciana http://www.coopelectricas.com/wp-content/uploads/2016/05/Manual-de-constituci%C3%B3n-y-funcionamiento.pdf

  Extremadura (Ekstramadura)

  http://www.juntaex.es/con02/registro-de-sociedades-cooperativas-de-extremadura

  Galicia https://emprego.xunta.es/lrpro/web/av_cooperativas/constitucion

  La Rioja

  https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/registros/cooperativas

  Madrid

  http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/crear-cooperativa

  Murcia (Murcija)

  https://www.ucomur.org/cooperativismo/que-es-una-cooperativa/

  Navarra

  http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2977/Registro-de-Cooperativas-de-Navarra

  País Vasco (Baskija) http://www.erkide.coop/files/guia_practica_para_constituir_cooperativa.pdf

   

   ŠVEDSKA

  Za tiste, ki ste zainteresirani za ustanovitev zadruge, Coompanion nudi svetovalno službo v imenu nacionalnega organa za gospodarsko rast. Coompanion se nahaja v 25 mestih po vsej Švedski.

   

  http://www.coompanion.se

   

DOBRE PRAKSE
GRČIJA

Core Flower, Prehodni dom in zadruga

zadruga CORE FLOWER prehodni dom je usmerjena v trajnostni razvoj gospodinjstev, podjetij in skupnosti, z upoštevanjem temeljnih človeških potreb in bojem proti podnembnim spremembam.

Moralna načela: skrbimo za planet, za človeka, za prihodnost

Cilji zadruge na področju trajnostnega razvoja so specializirani za naslednje dejavnosti:

 • Razvoj tehnologije, ki zmanjšuje porabo energije iz fosilnih goriv.
 • Gradnja in vzdrževanje infrastrukture za obnovljivo energijo v demokratičnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.
 • Razvijanje sposobnosti in prenos strokovnega znanja.
 • Oblikovanje in izdajanje inovativnih in brezplačnih digitalnih izdelkov in storitev ali katere koli oblike tehnologije, ki spodbuja skupne produkcije in temelji na skupni proizvodnji.

Vodijo projekt Permaculture School. Vodenje permakulturne šole je horizontalno in pregledno. Uporabljajo sociokracijo, nenasilno komunikacijo in druge vključevalne in produktivne tehnike. Obstajajo 4 glavne delovne skupine, ki jih imenujejo krogi: trenerji, produkcija medijev, komunikacija, upravljanje

Več informacij na: http://coreflower.eu

Kontakt: http://coreflower.eu/contact/

 

SLOVENIJA

ZADRUGA: Ustanovljena je bila leta 2016 s strani ŠENT-a, I. Poropat in S. Klemenčič, z namenom boljšega zaposlovanja na severovzhodu Slovenije. Zadruga se zanaša na obstoječe znanje, ki je na voljo izvršnim direktorjem zavoda za zaposlovanje in ga podpirajo prizadevanja hčerinskih zaposlitvenih centrov. Zadruga ima trenutno 4 institucionalne člane, pravkar je končala projekt in ustanovila nov center za zaposlovanje.

Kontakt: info@sent.si, crt.kovac@sent.si

 

ŠPANIJA

ECOHERENCIA – SEMBRANDO RESILIENZA: je zadruga s sedežem v Madridu, kraju Jerez de la Frontera in Málagi, ki deluje za socialne inovacije in za krepitev odpornosti s predlogom projektov, namenjenih vključevanju navadnih ljudi v iskanje konkretnih rešitev za izboljšanje njihovega okolja. Nekatera področja njihovega delovanja so: permakultura, obnova ekosistemov, izobraževanje in ozaveščanje, raziskave in preiskave.

Več informacij na: https://www.ecoherencia.es/

Kontakt: info@ecoherencia.com

 

COOPERATIVA MAZETAS: je zadruga s sedežem v Seviji, ki spodbuja trajnostni habitat. Prejela je evropsko nagrado »Za zaposlovanje mladih v socialni ekonomiji«, nagrado, ki je namenjena spodbujanju vzornih podjetniških pobud mladih, ki so sposobne ustvarjati zaposlitev za mlade. Namen Mazetas, ki so ga ustanovile tri mlade osebe julija 2007, je razvoj projektov za izgradnjo in upravljanje trajnostnih stanovanjskih in javnih objektov z metodologijo, ki vključuje pripravo projektov, dokumentacijo, usposabljanje in izobraževanje. Načela, na katerih temeljijo svoje delo, so bio-gradnja, permakultura, upravljanje učinkovitih virov in odpadkov.

Več informacij na: https://www.facebook.com/mAzetas/about

Kontakt: info@mazetas.com

 

ŠVEDSKA

PEOPLE-CARE SUDERBYN: Suderbyn je lokalni mednarodni prehodni dom z namenom trajnostnega razvoja in permakulture, ki se nahaja na Gotlandu. To je otok sredi Baltskega morja, ki je bil pravkar imenovan za pilotno regijo za novo energetsko tranzicijo na Švedskem.

So skupnost z okoli 25 aktivisti iz dvanajstih držav, ki delajo in živijo skupaj. To je pilotno območje že 10 let, s celostnim pristopom za regenerativno družbo.

Del hrane pridelujejo na svojem vrtu, zasnovanem po načelih permakulture, razvijajo projekte za ekološko gradnjo, upravljajo souporabo avtomobila in koles, razvijajo lastno proizvodnjo energije. Združujejo preprosto podeželjsko življenje z ekološkimi inovacijami in novimi idejami.

V pisarni Suderbyn se ukvarjajo s številnimi različnimi projekti, ki zajemajo vrsto organizacij. Takšni projekti jih povezujejo z drugimi eko vasmi v regionalnih in mednarodnih omrežjih, mednarodnimi prostovoljnimi shemami, kot so Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service – EVS) in Civilna mednarodna služba (Service Civil International – SCI), ter drugi projekti, ki se osredotočajo na trajnostni razvoj in okoljevarstvo.

Zadruga se ukvarja z:

– razvojem doma Suderbyn, da bi postal primer trajnostnega in ekološkega načina življenja

namestitvenimi prostori za prebivalce – odgovornost za upravljanje souporabe koles in avtomobilov

upravljanje in odgovornost za dom Suderbyn

 

Več informacij na: http://www.suderbyn.se

Kontakt: info@suderbyn.se

 

KOSTERS TRÄDGÅRDARNA:

Na severu Bohusläna ležijo Kosterjevi otoki v prvem švedskem morskem nacionalnem parku in tukaj so vrtovi Koster zgrajeni že od začetka 20. stoletja v okviru družinskega podjetja. Podjetje se je širilo in leta 2015 je začela zadruga Kostas Gardens delovati vzporedno s prvotnim podjetjem, da bi se bolj vključila v restavracijo Garden in pekarno.

Po navdihu permakulture so kupili območje s površino okoli 8 hektarjev, kjer je bila prvotno stara ribiška domačija. Prostor intenzivnega pridelovanja je velik približno 1 hektar. Namen združenja je spodbujanje finančnih interesov njenih članov z izvajanjem gostinskih in prireditvenih dejavnosti, ki jih navdihuje permakultura. Podjetje bo služilo kot platforma in katalizator za ustvarjanje gospodarsko, ekološko in socialno trajnostne družbe. Združenje deluje po zadružnih načelih, spodbuja izmenjavo znanja in vidi pomembnost vključevanja članov v celoten proces.

Proizvajajo lastno zelenjavo in jo prodajajo v svoji trgovini ter jo uporabljajo za pripravo hrane, ki se prodaja v restavraciji.

Več informacij na: https://kosterstradgardar.se/kt2/om%20tr%C3%A4dg%C3%A5rden/permakultur.html

Kontakt: Helena@kosterstradgardar.se