För att ta itu med utvecklingen och genomförandet av PERMIND-Träningsguiden har funnits det två huvudidéer: ”ground connection” metoden och ”co-creation” metoden.

”Ground connection” metoden utgör på många sätt ett test i många ADP-träningsaktiviteter som bedrivs på gården som underlättar kommunikation, anslutning, motivation och engagemang i en inspirerande miljö som FEMP. Syftet är att främja samarbete mellan personer och enheter genom identifiering av gemensamma mål och synergier.

Varje person som deltar i dessa träningsaktiviteter och workshops med denna metod börjar med att känna platsen under ett besök på gården som utförts av de ansvariga för ADP.

Denna teknik har implementerats sedan den första träningsverksamheten på gården med uppbyggnaden av Special Employment Centre, sedan den huvudsakliga terapeutiska och träningsmetoden har tillämpats sedan början av upprättandet av gården själv (figurer Met.1 och Met.2).

Figur Met.1.- Bilder av byggprocessen för det bioklimatiska klassrummet i FEMP

Figur Met.2.- Bilder av klassrumsutvecklingen

CEE-FEMP implementation modus operandi är ”ground connection”: en permanent kontakt med markens, djurs och växts biologiska mångfald och permakulturell design. Användningen av mark som ett pedagogiskt och terapeutiskt verktyg möjliggör utveckling av ansvar, empati, yrkesutbildning, uthållighet, respekt, tolerans, teamarbete, bra arbete, kunskap och respekt för miljön. Men överallt håller studenterna fokus på ”här och nu” som ett viktigt steg i utvecklingen av deras psykisk ohälsa.

Det har varit en medskapande metod mellan CEE-FEMP -arbetstagarna och ADP-medarbetare, studenter och volontärer som har lagt sitt eget frimärke på varje träningsaktivitet, precis som det har lagt sitt stämpel på PERMIND-projektförslaget i början och under den här guiden förberedelse, som vi kommer att avslöja nedan.

”Ground connection” metoden som en strategi för att starta PERMIND-projektet föreslogs och genomfördes mellan november 2016 och mars 2017 under samarbetssteget. Under utvecklingen av förslaget frågade ADP projektkoordinatorn om förkunskaper om Permakultur för både de ansvariga för partnerinstitutionerna och deras instruktörer som arbetar med personer som lider av psykisk sjukdom.. Hon svarade att det fanns liten kunskap om Permakultur i dessa grupper och om projektet godkändes skulle projektkoordinatörer och utbildare vara olika personer. Utbildarna skulle genomföra de ettåriga pilot PERMIND-projekten, med sikte på att uppleva de fyra olika årstiderna efter att ha hjälpt till en intensiv ADP-kurs av utbildning för träningsarbetare i Finca El Mato Tinto.

Från och med det här mycket viktiga ögonblicket, är PERMINDs samskapande tillvägagångssätt implementerat. Ändå har denna inställning redan beaktats i PERMIND-förslaget när man talar om de pilotprojekt som ska utvecklas av utbildare och elever med psykiska ohälsa problem.

ADP föreslog och argumenterade behovet av ett kick-off projektmöte i FEMT för att få varje PERMIND-partner att känna och dela Permakultur och dess terapeutiska potential.

Detta innebar att projektet startades med det permakulturella tillvägagångssättet att ”observera först och reflektera över vad som uppfattas efteråt”. Det är en mycket lönsam övning som består i att lära känna och känna sig in situ som skapar en koppling mellan Permakultur och mental hälsa. Växter, djur, landskap, byggnader, teknik och mänskliga bosättningar integreras i harmoni och symbios för att skapa en rik mångfald. Detta visar hur denna integration klarar av att skapa en stabilitet och uthållighet för de naturliga ekosystemen och därmed dess högre potential att uppnå ekonomisk långsiktig hållbarhet.

Den kick-off ”ground connection” uppfattades som ett momentant prov för början och utveckling av projektet. Den presenterades och ansågs vara en utmaning som måste behandlas i projektförslaget.

Om den ursprungliga ”ground connection” på gården lyckades i ett första möte skulle det antagligen uppmuntra partners att dela Permakultur erfarenheten och dess terapeutiska potential med sina avdelningschefer och de framtida tränare som hjälper till intensiv träning för träningsledare (Figur Met.3).

Figur Met.3.- Bild av ”ground connection” under kick-off PERMIND-mötet i FEMP (25-26 OKtober, 2017)

I PERMIND talar vi om pilotprojekt, övervakningsbesök på pilotprojekten av ADP, e-learning-plattformar, appar, men framför allt utvärderingen av eleverna i de olika pilotprojekten och i fokusgrupperna (utgjord av släktingarna till studenten, tekniker, grannar, politiker, skolor …) för att uppnå en kritisk analys av projekten. Allt detta samvärderings samarbete har utan tvekan skapat berikningen av det sista PERMIND Träningsguide-projektet med beaktande av att de didaktiska enheterna i Träningsguide i slutet av projektet är en del av plattformen för fri tillgång till e-learning.

Det första mötet ägde rum på gården och enligt de första intrycken om ”ground connection” metoden är det uppenbart att huvudmålen uppnåddes:

Första bedömningen:

– Mycket ”varm” och trevlig atmosfär. Även hälsosam.

– Begreppet ”jämvikt” var det viktigaste inlärningen under studiebesöket i PERMAKULTURELLA-trädgårdarna.

– Utvecklingen av en kultur (permakultur) som kombinerar och använder alla energikällor för att skapa ett hälsosamt ekosystem.

– För närvarande för mig permakultur handlar det om att bygga ett cirkulerat förhållande mellan jord, växter, vatten, djur och särskilt människor.

– Stor, riktigt bra gästfrihet. Mycket trevligt organiserade hela gården. Verken, kopplingen till samhället, atmosfären mellan ditt team.

– ”Naturcirkeln” -djur-växter-jorden är imponerande.

– Hur viktigt är det att odla mark, sol och vatten.

– Vårt ekosystem består av cykler men av flera skäl tycker vi vanligtvis om dem som oberoende och inte besläktade. Att leva i urbana sammanhang är det verkligen lätt att glömma det här konceptet eftersom fragmentering är regeln.

– Stämningen är väldigt trevlig. Idén att återvinna platsen visar hur är allt en del av vårt liv och kan användas för den nya början.

– Produkterna kommer från platsen. Funktionsläget kan ersättas i alla situationer.

– Initiativet kan användas om du … känner marken … och om du kan förstå hur växterna växer.

– Helt annorlunda än vad vi vet. Känsla av samhälle och att vara en del av något, att vara en del av en naturlig cykel.

– Intressant, värt att bli känd och också sprida det till det allmänna samhället

– Filosofin kan användas i alla situationer i vardagen: förvaltning, bostäder, äktenskapsliv, kärlek, partnerskap etc.

– Långtidsarbete med relativt omedelbara resultat.

– Lite investeringar som underlättar dess hållbarhet.

– Attraktiv krok i en gemenskapsatmosfär och associerande rörelser.

– Nya professionella profiler anpassade till de speciella behoven hos personer som lider av psykiska problem.

– Överföring av filosofi.

– Hur terapeutiskt kan vara för psykiskt sjuka att odla och producera.

– Många möjligheter att koppla personer med psykiska hälsoproblem till denna arbetsfilosofi.

– Det som läker jorden kan läka människors själ.

Visningar som frågor:

– Kopplingen mellan holistisk långsam strategi vs eller ”bara gör det attityd”?

– Digitalisering och permakultur?

– Anslutningen och hur det är kopplat till de avancerade köksrestaurangerna?

– Hur många kan få mat från det här systemet?

– Är vi alltid i tid för att återvinna en bit mark?

– Placemaking – hur metod och tankesätt för PM är kopplade till stadsdesign. Om du hittar ett hål – växt!! [Med hänvisning till hela plantningstekniken för en enorm mångfald av grönsaker i ett land som är fullt av mångfald som i första hand verkar vara kaotiskt och vilken grönsakssamling blir en viktig terapeutisk vecka varje vecka. Vi pratade om detta i ”markförbindelsen” och vi kommer att fortsätta prata om det i de didaktiska enheterna III och VI i denna guide]

Visningar som tvivel:

  • Om dess tillämpning i olika klimatförhållanden med starka kontraster.

Vi måste ta hänsyn till att dessa intryck skrivits ner i början av PERMIND-projektet, två timmar efter avstängningsmötet i början av 2-årsprojektet.

Sammanfattningen av vad som hände under det första mötet speglar mycket bra i första stycket i det första projektets informationsspridning: ”När vi startade PERMIND-projektet i september 2017 hade ingen av de partner som deltog i det mött ansikte mot ansikte. Efter det första mötet som vi höll på Teneriffa i Spanien, kände vi verkligen att vi är en familj. Detta är kraften i permakultur” (Januari 2018).

Kursen för utbildning för träningslärare blev det första testet för att bedöma guidningskvaliteten med tanke på möjligheten att bedöma skillnaderna mellan vad tränare har läst i guiden före kursen och vad som läses i kursen. Samtidigt utförs en medskapande övning under kursen, vilket understryker guidekvaliteten eftersom de vanligaste frågorna tjänar till att skapa en FAQ-sektion som ska läggas till den e-learningplattformen.

Hela bilden av en ”ground connection” med människor från olika kulturella och klimatiska ursprung, med delad yrkesbakgrund och förmodligen olika terapeutiska kulturer, berikar själva kursen och guiden och pilotprojektets genomförande. Det gynnar verkligen skapandet av ett PERMIND utbytesnätverk.

Ett annat uttryck för ”co-creation” metoden sker under PERMIND-Träningsguideutvecklingen själv, på det språkliga området. En gång skrivet på spanska av ADP, översattes den till engelska som gränssnittspråk för sin senare översättning till andra partnerspråk (slovenska, grekiska och svenska).

ADP ber om att varje partner inte börjar översätta guiden från engelska tills kontrasten mellan vad som hämtas i guiden och informationen och träningen överförd under intensivkursen har hänt. De blev ombedda att fysiskt approximera till kursen genom den engelska versionsguiden och att läsa den som om det var en turistguide för en plats värd att besöka. I det här fallet handlar det om en terapeutisk plats baserad på Permakultur.

Under den intensiva kursveckan mötte de ansikte mot ansikte med 22 års permakulturell erfarenhet av prövning och 16 års användning av Permaculture som återhämtningsverktyg för mental hälsa, och som har sammanfattats och systematiserats i PERMIND Training Guide de har läst strax före besöket. Detta visar sig vara ett ovärderligt kvalitetstest för att utvärdera guiden och för att visualisera pilotprojekternas replikerbarhet.

Det har också visat sig vara en medskapande möjlighet att arbeta med utbildarna som ett resultat av de kritiska kommentarerna som följer av mötet. Återkopplingarna från utbildarna avslöjade att guiden förbättras och projektutvecklingen säkerställs. Inlärningskurvan som härrör från feedbacken var en process som beaktas under hela genomförandet av samverkande pilotprojektet mellan instruktörerna och eleverna. Instruktörerna var sändarna av Permakultur-tillvägagångssättet till psykisk ohälsa i sina respektive institutioner med en lång historia på hälsoområdet.

En viktig del av inlärningsprocessen är att reflektera över vad vi lär oss. Under träningspasset tar tränarna tid i början för att analysera lektionerna från föregående dag. Tränare testade att det var ett berikande sätt att spegla steg för steg på lärandeprocessen och att främja kunskapsutbyte mellan deltagare. Det rekommenderas att lägga till detta uppföljningsmoment i början av varje steg under inlärningsprocessen.

ADP övervakningsbesöken var också ett ömsesidigt tillfälle att få båda delarna tillsammans i samverkan. Det var till nytta för ADP att identifiera de problem som pilotprojekten stod inför. att lösa problem och tvivel som visas i projektets startmötet i oktober 2017; att ta hänsyn till olika klimat och kulturer; och att berika tillsammans med allt den nationella och internationella täckningen av PERMIND-Träningsguiden.

Denna gemensamma PERMIND-konstruktion med hjälp av en evolutionär samskapande metod har varit mycket berikande för utvecklingen av en guide av denna typ. Krypningsmomentet kommer att vara en bedömning av eleverna själva under guideapplikationen i respektive pilotprojekt. ADP, som ansvarig för guiden, kommer också att ha möjlighet att dela sina intryck med de studerande under övervakningsbesöken – besök som var viktiga för att uppnå PERMIND-målen i projektbedömarnas ögon.

Denna PERMIND-Träningsguide är inte en riktig guide om permakultur, det är en guide som fokuserar på de läkande aspekterna av Permakultur. Det är därför vi börjar med ”Permakultur som Terapi” i Didaktisk Enhet I och vi följer med de återstående enheterna med design och underhåll av Permakultur och terapin från ett samtidigt tillvägagångssätt: ”Utforma platsen” (II); ”Utforma vår köksträdgård” (III); ”skogsträdgårdar” (IV); ”Underhåll av vår köksträdgårdar” (V); ”Från fröet till insamlingen” (VI) och ”Biokonstruktion som terapi” (VII). Vi avslutar guiden med en epilog med hjälp av en balans av Permakultur dygder, betonar mat, livsmiljöer och hälsosamma mänskliga relationer.

Ha en bra permakulturell och terapeutisk resa!

Figur Met.4.- Collage av PERMIND-kursen för träning för tränare i Finca El Mato Tinto (19-23 mars 2018)